Personagens Originais

HomeObras & Portfólio > Artes & Montagens > Personagens Originais

Os personagens abaixo são criações de minha autoria.

Original Characters
Mi no Kajitsu Mika

Mi no Kajitsu Mika

Choujin Riumi

Choujin Riumi

Choujin Riumi

Choujin Riumi

Shiko no Kajitsu Kiwi

Shiko no Kajitsu Kiwi

Aijou no Kichisou Sasaki Aichrimu

A. K. Sasaki Aichrimu

Aijou no Kichisou Sasaki Aichrimu - Evoluída

A. K. Sasaki Aichrimu

Hanahime Haruka

Hana-hime Haruka

Han'ei no Kichisou Takagi Raini

H. K. Takagi Raini

Han'ei no Kichisou Takagi Raini - Evoluída

H. K. Takagi Raini

Han'ei no Kichisou Takagi Raini - Hagane Mode

H. K. Takagi Raini

Jounetsu no Kichisou Momotan Ekuboshi

J. K. Momotan Ekuboshi

Jounetsu no Kichisou Momotan Ekuboshi - Evoluída

J. K. Momotan Ekuboshi

Jounetsu no Kichisou Momotan Ekuboshi - Bearda Mode

J. K. Momotan Ekuboshi

Kajyoshin Washibi Kana

K. Washibi Kana

Kanin Paquês

Kanin Paquês

Kibou no Kichisou Aiyasu Momogaeru

K. K. Aiyasu Momogaeru

Kibou no Kichisou Aiyasu Momogaeru - Evoluída

K. K. Aiyasu Momogaeru

Musicae Musica

Musicae Musica

Musicale Musica

Musicale Musica

Santa Claus no Koukeisha Claus Jr.

St.Claus no Koukeisha
Claus Jr.

Yorokobi no Kichisou Tamai Kari

Y. K. Tamai Kari

Yorokobi no Kichisou Tamai Kari - Evoluída

Y. K. Tamai Kari

Yumemiru no Kichisou Takagi Reini

Y. K. Takagi Reini